Title Image

Construction process

Jak powstaje farma fotowoltaiczna

Własna farma fotowoltaiczna pozwala na uzyskanie czystej energii bez szkody dla środowiska. Konwencjonalne metody pozyskiwania energii istotnie wpływają na zanieczyszczanie środowiska, przyczyniając się jednocześnie do zmian klimatu. Są ograniczone i dostępne tylko w niektórych rejonach globu. Ich limitowana podaż i wzrost popytu wpływają także na cenę. Na szczęście ludzie zaczęli doceniać korzyści płynące z pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Budowa i uruchomienie farmy jest inwestycją budowlaną. Każda większa realizacja musi być oparta o rzetelną dokumentację, liczne zgodny oraz pozwolenia. Czas oczekiwania na załatwienie wszystkich formalności może wynieść nawet 2 lata. Samo postawienie farmy zajmuje klika miesięcy.

Można wyróżnić kilka kroków pozwalających uruchomić farmę fotowoltaiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Krok 1. Znalezienie odpowiedniej działki pod budowę farmy

Teren, na którym powstanie instalacja fotowoltaiczna musi spełniać kilka istotnych warunków:

 • działka, na której powstanie farma musi mieć odpowiednią wielkość. Przykładowo, parcela, na której planowane jest ustawienie konstrukcji farmy o mocy 1MW powinna być nie mniejsza niż 2 ha i szerokości nie mniejszej niż 50 m,
 • farma fotowoltaiczna może powstać na gruncie o niskiej klasie ziemi – IV klasa lub niższa lub na nieużytkach rolnych,
 • najlepiej, aby działka, na której powstanie konstrukcja była płaska i zorientowana na południe. Farmy nie mogą zastawiać budynki czy drzewa,
 • farma powinna znajdować się w odległości nie większej niż 500 m od linii elektroenergetycznej.
Krok 2. Przygotowanie dokumentów do Urzędu

Do budowy nowej farmy konieczne jest załatwienie wielu formalności, które pozwolą na korzystanie z energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności potrzebna jest decyzja środowiskowa. Wydanie decyzji uwarunkowane jest pozytywną opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przed wizytą w urzędzie, konieczne jest skompletowanie następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie decyzji środowiskowych,
 • karta informacyjna dot. przedsięwzięcia,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu należy dołączyć informację o jego braku tj. zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości (w przypadku dzierżawy działki takim dokumentem jest Umowa dzierżawy),
 • wypis działki/ek objętych inwestycją z rejestru gruntów,
 • wypis dla działek w odległości 100 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia (obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie) z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna, która obejmuje działkę, na której będzie odbywała się inwestycja oraz wszystkie działki w odległości 100 m (z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w starostwie powiatowym właściwym dla danej działki),
 • mapa z zaznaczonym obszarem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowana inwestycja),
 • pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli takie jest udzielone),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • numer KRS spółki (właściciela inwestycji),
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej.
Krok 3. Urząd

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej musimy udać się do urzędu gminy. Tam powinniśmy otrzymać informację o warunkach zabudowy. Jest to wymagane w sytuacji, gdy teren, na którym powstanie instalacja nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W tym celu należy przygotować poniższe dokumenty:

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • mapa zasadnicza (w skali 1 : 1000 – zamówiona u geodety lub wydana przez starostwo powiatowe. Do wniosku potrzebne są 2 egzemplarze mapy – 1 egzemplarz czysty oraz drugi, na którym będzie zaznaczony obszar objęty wnioskiem (czyli Twoja działka). W przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w skali 1:1000 lub 1:500 otrzymana od państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • opisowe oraz graficzne przedstawienie inwestycji,
 • decyzja środowiskowa,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
Krok 4. Porozumienie z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej

Kolejnym punktem jest uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej. W tym celu również trzeba skonsultować się z odpowiednim organem jakim jest Operator Sieci. Należy przygotować poniższą dokumentację:

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci,
 • wypis z KRS potwierdzający działalność gospodarczą,
 • umowa dzierżawy i wypis z ksiąg wieczystych,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • katalogi i certyfikaty podzespołów (szczegółowy zestaw dokumentacji urządzeń, które zostaną zainstalowane na farmie),
 • planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła,
 • pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli takie jest udzielone),
 • dowód wniesienia opłaty za przyłączenie.
Krok 5. Pozwolenia na budowę

Na kolejnym etapie o pozwolenie na budowę farmy musimy zgłosić się do Urzędu Wojewódzkiego (trzeba pamiętać o dostarczeniu poprzednich dokumentów):

 • wniosek o pozwolenie na budowę,
 • projekt budowlany (sporządzony przez licencjonowanego projektanta, specjalizującego się w farmach fotowoltaicznych),
 • decyzję środowiskową,
 • warunki zabudowy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Wnioskodawcy (Inwestora) do korzystania z nieruchomości (kiedy działka jest dzierżawiona jest to umowa dzierżawy),
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej.
Krok 6. Promesa koncesji/koncesja

Przy wytwarzaniu energii w źródłach o łącznej mocy 50 MW wymagana jest koncesja. Aby móc ją otrzymać w pierwszej kolejności trzeba wnioskować o promesę koncesji, która jest gwarantem uzyskania właściwego dokumentu. W tym przypadku konieczna będzie wizyta w Urzędzie Regulacji Energetyki. Do placówki trzeba dostarczyć następujące dokumenty:

 • dokumentacja spółki:
  • odpis KRS,
  • zaświadczenie o nadaniu NIP,
  • aktualna dokumentacja potwierdzająca zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika od towarów i usług,
  • wykaz podmiotów mających znaczący wpływ lub sprawujących kontrolę,
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie o nie byciu w upadłości,
  • oświadczenie o braku zarzutów odnośnie przestępstw związanych z inwestycją,
  • opis dotychczasowej działalności oraz biznesplan na nową,
  • dokumentacja potwierdzająca tytuł prawny do obiektów i instalacji niezbędnych,
  • informacje o sieciach oraz urządzeniach i instalacjach oraz osobach pracujących wraz z ich kwalifikacjami,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • dokumentacje techniczne:
  • opis parametrów technicznych urządzeń,
  • charakterystyka odbiorców energii,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • pozwolenie na budowę,
  • warunki techniczne przyłączenia oraz umowę przyłączenia,
 • dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami do funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  • roczny bilans planowanych przychodów i kosztów,
  • zestawienie planowanej sprzedaży energii elektrycznej za okres min. 3 lat,
  • sprawozdanie finansowe za okres 3 lat,
  • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
  • aktualne zaświadczenie z banku wraz z głównym rachunkiem, obroty Wn i Ma, zdolności płatnicze i kredytowe,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS (nie starsze niż 3 miesiące),
  • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do US (nie starsze niż 3 miesiące).
Krok 7. Farma fotowoltaiczna – postawienie i uruchomienie

Jeżeli udało nam się załatwić wszystkie w/w formalności możemy przystąpić do prac mających na celu postawienie farmy. Powstaje projekt wykonawczy, rozpoczynają się prace przygotowawcze takie jak: montaż ogrodzenia czy budowa drogi dojazdowej. Gdy panele, inwertery i inne elementy konstrukcyjne pojawią się na placu budowy można przystąpić do składania elementów w całość. Zakończenie budowy należy zgłosić Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego w celu podłączenia farmy do sieci. Następuje spisanie umowy przyłączenia a w kolejnym etapie odbiór gotowej farmy.

Krok 8. Produkcja energii

Zanim zaczniemy produkować czystą energię należy dopilnować tematu koncesji. Gdy budowa zostanie uznana za zakończoną trzeba przygotować podwykonawcza mapę geodezyjną, którą należy dostarczyć do Urzędu Regulacji Energetyki. Do wszystkich zebranych do tej pory dokumentów dołączamy także bilans finansowy, promesę oraz pozwolenia na użytkowanie. Otrzymujemy koncesję i od tej pory możemy legalnie produkować energię.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this