Title Image

Blog

Raport Berg Holding 3/2021

Zawarcie umowy deweloperskiej, obejmującej realizację co najmniej czterech projektów farm fotowoltaicznych przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że spółka współzależna od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o. [C&F], w której Farmy Fotowoltaiki S.A. posiadają 50% udziałów zawarła umowę na realizację projektów farm fotowoltaicznych z osobą prawną z siedzibą w Polsce [Deweloper] na podstawie, której strony ustaliły zasady współpracy w zakresie realizacji przez Dewelopera na rzecz C&F usług obejmujących przygotowanie i realizację co najmniej czterech farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, w miejscach wskazanych przez C&F [Umowa].

Na mocy zawartej Umowy Deweloper postanowił przejąć na siebie wszelkie obowiązki zmierzające do kompleksowej pomocy przy realizacji określonych w umowie projektów, a w szczególności zobowiązał się do realizacji szeregu czynności i przygotowania dokumentacji związanej z przygotowaniem pod względem technicznym i formalnoprawnym inwestycji w postaci budowy farm fotowoltaicznych, a każda farma będzie realizowana przez zawiązaną w tym celu spółkę celową przez C&F.

Z tytułu prawidłowego świadczenia przez Dewelopera usług, C&F jest zobowiązania do zapłaty na rzecz Dewelopera ustalonego wynagrodzenia w wysokości wynoszącej odpowiednio iloczyn ilości zrealizowanych projektów w postaci farm fotowoltaicznych.

W przypadku rozwiązania Umowy C&F przeniesie na Dewelopera wszelkie prawa [umowy dzierżawy, decyzje administracyjne, prawa do dokumentacji, itp.] do Projektu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, a Deweloper zwróci C&F wszelkie kwoty zapłacone przez C&F na rozwój Projektu w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.
W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu Umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this